Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

philanderer /fi'lændərə[r]/  

  • Danh từ
    (nghĩa xấu)
    kẻ tán gái