Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    người đàn bà hay làm đỏm, người đàn bà hay làm dáng
    (động vật học) chim ruồi
    Nội động từ
    (như) coquet