Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

flirtatious /flɜ:'tei∫əs/  

 • Tính từ
  thích ve vãn, thích tán tỉnh
  flirtatious twinkle
  ánh mắt long lanh đầy vẻ ve vãn

  * Các từ tương tự:
  flirtatiousness