Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

coquettish /kɒ'keti∫/  

 • Tính từ
  đỏm dáng, cớt nhả
  a coquettish smile
  nụ cười cớt nhả

  * Các từ tương tự:
  coquettishly, coquettishness