Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

amorous /'æmərəs/  

 • Tính từ
  đa tình, si tình
  amorous look
  cái nhìn si tình

  * Các từ tương tự:
  amorously, amorousness