Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

amorously /'æmərəsli/  

  • Phó từ
    [một cách] đa tình;[một cách] si tình