Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

amorousness /'æmərəsnis/  

  • Danh từ
    sự đa tình; sự si tình