Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    xem vamp
    chuyên mồi chài, có sức quyến rũ đàn ông

    * Các từ tương tự:
    vampishly