Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sụ thích ve vãn; tán tĩnh
    sự hay yêu đương lăng nhăng