Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Ngoại động từ
    như, nhử trêu ngươi

    * Các từ tương tự:
    tantalize, tantalise, tantalizer