Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

proposition /prɒpə'zi∫n/  

 • Danh từ
  lời tuyên bố, lời xác nhận
  the proposition is so clear that it needs no explanation
  lời tuyên bố rõ đến mức không cần phải giải thích
  [lời] đề nghị
  chấp nhận một đề nghị
  (khẩu ngữ) công việc; vấn đề
  it is a tough proposition
  ấy là một vấn đề gay go đấy
  gạ ăn nằm với (một phụ nữ)

  * Các từ tương tự:
  propositional, propositionally