Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (thường số nhiều)
  đề nghị mở đầu; lời tiếp xúc đầu tiên
  lời đề nghị hòa cới địch
  lời làm thân với hàng xóm mới
  (âm nhạc)
  khúc mở màn
  the audience must be in their seats before the overture
  cử tọa phải ngồi vào ghế trước khúc mở màn