Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (chủ yếu dùng ở dạng bị động)
  túm tụm lại; chất đống lên
  cừu túm tụm lại cho ấm
  quần áo chất thành một đống ở góc phòng
  huddle up against (to) somebody (something)
  co ro
  Tom was cold so he huddle up against the radiator
  Tom lạnh nên co ro sát lò sưởi
  Danh từ
  đám lộn xộn
  người ta túm tụm thành từng đám nhỏ lộn xộn để trú mưa
  their clothes lay in a huddle on the floor
  quần áo của họ vứt thành một đống lộn xộn trên sàn nhà
  go into a huddle [with somebody]
  (khẩu ngữ)
  họp kín [với ai]