Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  lùm, bụi (cây)
  tiếng bước chân nện gót thình thịch
  a small clump of oak trees
  một bụi sồi thấp
  Động từ
  clump something [together]
  dồn vào một chỗ
  giày dép tụi trẻ con đều được dồn thành một đống vào một góc
  clump about (around…)
  đi nện gót thình thịch (theo hướng nào đó)
  đi giày ống nện gót thình thịch [trong phòng]

  * Các từ tương tự:
  clumpish, clumpy