Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    bãi cây nhỏ, khu rừng chặt