Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

parleyvoo /pɑ:li'vu:/  

  • Danh từ-(đùa cợt) tiếng Pháp
    người Pháp
    nội động từ-(đùa cợt) nói tiếng Pháp