Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

conferential /kɔnfə'renʃl/  

  • Tính từ
    bàn bạc, hội
    (thuộc) hội nghị