Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

insurer /in'∫ɔ:rə[r]/  /in'∫ʊərər/

  • Danh từ
    người nhận bảo hiểm; công ty bảo hiểm