Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

countersign /'kaʊntəsain/  

 • Động từ
  tiếp ký
  Danh từ
  khẩu lệnh, mật hiệu
  give the countersign
  nói mật hiệu

  * Các từ tương tự:
  countersignal, countersignature