Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  nuôi; nuôi dưỡng (người, vật, cây)
  phần lớn cây cối được nuôi dưỡng bằng nước hút qua rễ
  trẻ được nuôi dưỡng tốt
  (lóng) nuôi, ấp ủ (hy vọng, hoài bão)
  nourish hopes
  ấp ủ hy vọng

  * Các từ tương tự:
  nourishing, nourishment