Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • món ca-ri
  a beef curry
  món ca-ri thịt bò
  Động từ
  (curried)
  chải lông (cho ngựa)
  curry favour [with somebody]
  (nghĩa xấu)
  nịnh hót, bợ đỡ (ai)

  * Các từ tương tự:
  curry powder, curry-comb