Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ingratiate /in'grei∫ieit/  

  • Động từ
    (không dùng ở dạng bị động) (nghĩa xấu)
    ingratiate oneself with somebody
    nịnh nọt lấy lòng ai