Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

instructorial /in'strʌk'tɔ:riəl/  

  • Tính từ
    (thuộc) thầy dạy
    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) (thuộc) trợ giáo (đại học)