Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

instructorship /in'strʌktəʃip/  

  • Danh từ
    đại vị người dạy
    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) chức trợ giáo (đại học)