Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  quả nắm (cửa ngăn kéo)
  núm điều chỉnh (máy TV…)
  chỗ phồng, bướu
  cục, viên (bơ, than…)
  with knobs on
  chẳng kém, còn hơn thế (dùng để đáp lại một lời lăng nhục)
  "mày là đồ lợn ích kỷ" "Anh cũng là như thế, chẳng kém"

  * Các từ tương tự:
  knobbed, knobble, knobbly, knobby, knobkerrie, knobstick