Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    gậy tày trên đầu có quả đấm (người bộ lạc Nam Phi dùng để quật hoặc ném)