Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

leading question /,li:diη'kwest∫n/  

  • câu hỏi gợi ý (dẫn đến câu trả lời theo ý người hỏi)