Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

banderole /'bændəroul/  

  • Danh từ
    băng biểu ngữ
    (hàng hải) cờ hiệu đuôi nheo (treo trên cột buồm)
    cờ treo ngọn thương (của hiệp sĩ)