Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    cờ hẹp mà dài
    băng giấy màu
    gian phòng trang trí đầy bong bóng và băng giấy màu
    như banner headline