Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

gonfalon /'gɔnfələn/  

  • Danh từ
    cờ hiệu
    cờ đuôi nhọn

    * Các từ tương tự:
    gonfalonier