Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (hàng hải) cờ đuôi nheo (của thuyền đua...)