Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    cờ đuôi én (cắm ở đầu ngọn giáo)
    như pennant

    * Các từ tương tự:
    pennoncel, pennoned