Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  cái kích (để nâng khung xe lên mà thay bánh xe)
  (hàng hải) cờ hiệu (mang quốc tịch)
  Jack (cách gọi thân mật của tên John)
  (bài) (cũng knave) quân J
  quả bóng đích (trong trò chơi bóng quần)
  before you can (could) say Jack Robinson
  xem say
  every man jack
  xem man
  a jack of all trades
  người biết qua nhiều nghề
  Động từ
  jack something in
  bỏ dở việc gì
  jack something up
  kích một vật lên
  nâng, tăng(giá lương…)
  (khẩu ngữ) sắp xếp lại
  mọi thứ rơi vãi tứ tung, tất cả đều phải sắp xếp lại

  * Các từ tương tự:
  Jack Frost, jack ketch, jack light, jack pudding, jack sprat, Jack tar, jack-a-dandy, jack-horse, jack-in-office