Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

banderol /'bændəroul/  

 • Danh từ
  băng biểu ngữ
  (hàng hải) cờ hiệu đuôi nheo (treo trên cột buồm)
  cờ treo ngọn thương (của hiệp sĩ)

  * Các từ tương tự:
  banderole