Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (thường) viết hoa hiệp sĩ được trao nhiệm vụ dẫn quân xung trận dưới lá cờ của mình
    lá cờ nhỏ