Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

banner headline /,bænə'hedlain/  

  • (cách viết khác streamer)
    đầu đề chữ lớn suốt trang báo