Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

banner-bearer /'bænə,beərə/  

  • Danh từ
    người cầm cờ; người đi đầu, người đi tiên phong; lá cờ đầu