Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

banner-cry /'bænəkrai/  

  • Danh từ
    tiếng hô xung trận, tiếng hô xung phong