Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  đỏ mặt (vì thẹn)
  blush for shame
  thẹn đỏ mặt
  xấu hổ, ngượng
  I blush to confess that
  tôi xấu hổ mà thú nhận rằng
  Danh từ
  sự đỏ mặt (vì thẹn)
  spare somebody's blushes
  xem spare

  * Các từ tương tự:
  blusher, blushful, blushing, blushingly