Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

crayon /'kreiən/  

 • Danh từ
  chì màu, than vẽ màu
  a crayon drawing
  bức vẽ chì màu
  Động từ
  vẽ bằng chì màu

  * Các từ tương tự:
  crayonist