Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

misrepresent /,mis,repri'zent/  

 • Động từ
  (+as)
  miêu tả sai, trình bày sai
  cô ta được báo chí miêu tả sai là một chiến sĩ

  * Các từ tương tự:
  misrepresentation