Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  belied; belying
  gây ấn tượng sai lầm
  thái độ vui vẻ của anh ta đã gây một ấn tượng sai lầm về cảm nghĩ của anh
  không chứng thực cho; không thực hiện được (lời hứa, hy vọng…)
  kinh nghiệm thực tế không chứng thực cho lý thuyết này

  * Các từ tương tự:
  belief, belief revision, believable, believably, believe, believer