Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kỹ thuật) duyệt lại tín nhiệm (trí năng nhân tạo)