Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Ngoại động từ
  cắt xén (đoạn văn, bản báo cáo... để làm sai lạc ý); vô tình bóp méo, vô tình xuyên tạc (ý)
  trích (chọn) (sự kiện, lời tuyên bố) một cách xuyên tạc
  (từ hiếm, nghĩa hiếm) chọn ra, lựa ra

  * Các từ tương tự:
  garbled