Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

misstate /,mis'steit/  

 • Động từ
  phát biểu sai, trình bày sai
  be careful not to misstate your case
  hãy cẩn thận đừng trình bày sai trường hợp của anh

  * Các từ tương tự:
  misstatement