Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

pigment /'pigmənt/  

  • Danh từ
    chất màu (để chế sơn, thuốc nhuộm…)
    (sinh vật) sắc tố (của da…)

    * Các từ tương tự:
    pigmental, pigmentary, pigmentation