Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

pigmental /pig'mentl/  

  • Tính từ
    (sinh vật học) (thuộc) chất sắc, (thuộc) sắc tố (của tế bào)