Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    làm cho đỏ
    đỏ lên, ửng đỏ (mặt)

    * Các từ tương tự:
    reddening