Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  bảo vệ, che chở
  a protective layer of varnish
  lớp sơn bảo vệ
  wearing protective headgear on a motor cycle
  đi xe môtô đội mũ bảo vệ
  (towards somebody) muốn bảo vệ, muốn che chở; để bảo vệ; để che chở (cho ai)
  bà mẹ dĩ nhiên là cảm thấy muốn che chở cho các con mình
  bảo hộ
  protective tariff
  biểu thuế quan bảo hộ
  Danh từ
  bao ngừa thụ thai; capot

  * Các từ tương tự:
  protective colouring, protective custody, protectively, protectiveness