Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

apatetic /æpə'tetik/  

  • Tính từ
    (sinh vật học) nguỵ trang